سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس

زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس

ldhk 'vdi ld oknl ;i ],k alu hknv hdk l[gs

cfhk Hjadkl isj gd;k nv kld 'dvnتعداد ابیات منتشر شده : 249980