سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس

زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیردآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59300