سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

uar , afhf , vknd l[l,ui lvhn hsj

],k [lu an luhkd ',d fdhk j,hk cn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165