سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزدآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59285