سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - اگر روم ز پی اش فتنه ها برانگیزد

h'v v,l c \d ha tjki ih fvhk'dcn

,v hc xgf fkadkl fi ;dki fvodcn


 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی نوشته در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627