سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

vrdf Hchvih tvl,n , [hd Hajd k'bhaj

l'v Hi spvodchk s,d 'vn,k ko,hin an


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762