سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شدآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 76907