سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - لب از ترشح می پاک کن برای خدا

gf hc jvap ld \h; ;k fvhd onh

;i ohxvl fi ichvhk 'ki l,s,s an


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762