سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

hc wnhd sok uar kndnl o,ajv

dhn'hvd ;i nv hdk 'kfn n,hv flhknتعداد ابیات منتشر شده : 286707