سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

hd wfh 'v fi [,hkhk ]lk fhcvsd

onlj lh fvshk sv, , 'g , vdphk vh

تعداد ابیات منتشر شده : 507645