سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعیب کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

afhk ,hnd hdlk 'id vsn fi lvhn

;i ]kn shg fi [hk onlj audf ;knتعداد ابیات منتشر شده : 286692