سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

با همه عطف (عطر) دامنت آیدم از صبا عجب

کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - با همه عطف (عطر) دامنت آیدم از صبا عجب

fh ili uxt (uxv) nhlkj Hdnl hc wfh u[f

;c 'bv j, oh; vh la; ojk kld ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 508620