سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ما از برون در شده مغرور صد فریب

lh hc fv,k nv ani lyv,v wn tvdf

jh o,n nv,k \vni ]i jnfdv ld ;kkn

تعداد ابیات منتشر شده : 509640