سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

راستی خاتم فیروزه بواسحاقی

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - راستی خاتم فیروزه بواسحاقی

vhsjd ohjl tdv,ci f,hsphrd

o,a nvoadn ,gd n,gj lsju[g f,n

تعداد ابیات منتشر شده : 510165