سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک

گر ماه مهرپرور من در قبا رودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک

o,vadn oh,vd ;kn hc va; [hli ]h;

'v lhi liv\v,v lk nv rfh v,n


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762