سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو

کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو

hd wfh fh sh;khk aiv dcn hc lh f',

;hd sv pr khakhshk ',d ],'hk alh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165