سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز

شخصم ار بازنیاید خبرم بازآیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز

o,hil hknv urfa vtj fi dhvhk ucdc

aowl hv fhckdhdn ofvl fhcHdn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165