سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنیدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - اینش سزا نبود دل حق گزار من

hdka sch kf,n ng pr 'chv lk

;c yl'shv o,n sok khsch akdn


 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791