سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

jvsl ;i v,c pav ukhk fv ukhk v,n

jsfdp ado , ovri vkn avhfo,hv


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762