سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمسازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز

ichv a;v ;i ndnl fi ;hl o,daj fhc

c v,d wnr , wth 'aji fh ngl nlshc

تعداد ابیات منتشر شده : 509595