سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بنفشه طره مفتول خود گره می زد

صبا حکایت زلف تو در میان انداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بنفشه طره مفتول خود گره می زد

fktai xvi ltj,g o,n 'vi ld cn

wfh p;hdj cgt j, nv ldhk hknhoj

 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی بحر در صائب تبریزی
 • جستجوی افتاده در صائب تبریزی
 • جستجوی ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد در خاقانی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی رب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645