سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

کنون به آب می لعل خرقه می شویم

نصیبه ازل از خود نمی توان انداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - کنون به آب می لعل خرقه می شویم

;k,k fi Hf ld gug ovri ld a,dl

kwdfi hcg hc o,n kld j,hk hknhoj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165