سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

lh[vh ;l ;k , fhcH ;i lvh lvnl ]al

ovri hc sv fi nvH,vn , fi a;vhki fs,ojتعداد ابیات منتشر شده : 206498