سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

که نام قند مصری برد آنجا

که شیرینان ندادند انفعالشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - که نام قند مصری برد آنجا

;i khl rkn lwvd fvn Hk[h

;i advdkhk knhnkn hktuhgaتعداد ابیات منتشر شده : 206556