سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

shrd , lxvf , ld [lgi lidhsj ,gd

uda fd dhv lidh ka,n dhv ;[hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165