سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حکایت شب هجران فروگذاشته به

به شکر آن که برافکند پرده روز وصالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حکایت شب هجران فروگذاشته به

p;hdj af i[vhk tv,'bhaji fi

fi a;v Hk ;i fvht;kn \vni v,c ,whg

تعداد ابیات منتشر شده : 509640