سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

وز خدا دولت این غم به دعا خواسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

uhar v,d [,hkd o,a k,ohsji hl

,c onh n,gj hdk yl fi nuh o,hsji hl


 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791