سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش

تا بدانی که به چندین هنر آراسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عاشق و رند و نظربازم و می گویم فاش

uhar , vkn , kzvfhcl , ld ',dl tha

jh fnhkd ;i fi ]kndk ikv Hvhsji hl


 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776