سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

شرمم از خرقه آلوده خود می آید

که بر او وصله به صد شعبده پیراسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112595