سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

شرمم از خرقه آلوده خود می آید

که بر او وصله به صد شعبده پیراسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - شرمم از خرقه آلوده خود می آید

avll hc ovri Hg,ni o,n ld Hdn

;i fv h, ,wgi fi wn aufni \dvhsji hl


 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334776