سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز

هم بدین کار کمربسته و برخاسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - خوش بسوز از غمش ای شمع که اینک من نیز

o,a fs,c hc yla hd alu ;i hdk; lk kdc

il fndk ;hv ;lvfsji , fvohsji hl


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762