سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار

در غم افزوده ام آنچ از دل و جان کاسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار

fh ]kdk pdvjl hc nsj fan wvti ;hv

nv yl htc,ni hl Hk] hc ng , [hk ;hsji hl


 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762