سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا

بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 112565