سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا

بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته امآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - همچو حافظ به خرابات روم جامه قبا

il], phtz fi ovhfhj v,l [hli rfh

f, ;i nv fv ;an Hk ngfv k,ohsji hl


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334756