سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

قد برافراز که از سرو کنی آزادمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

vo fvhtv,c ;i thvy ;kd hc fv' 'gl

rn fvhtvhc ;i hc sv, ;kd Hchnl


 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762