سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

تا در این پرده جز اندیشه او نگذارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب

\hsfhk pvl ng ani hl af ili af

jh nv hdk \vni [c hkndai h, k'bhvl

تعداد ابیات منتشر شده : 509610