سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

knhd uar j, ndaf nv hknv,k nhnkn

tqhd sdki phtz ik,c \v c wnhsj


 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511