سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

fi vyl lnudhkd ;i lku uar ;kkn

[lhg ]ivi j, p[j l,[i lhsj


 • جستجوی کو دور ماند از وصل خویش در همه ی آثار
 • جستجوی یار کجاست در همه ی آثار
 • جستجوی شکسته در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی بلبل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی معنی در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712