سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - نماز شام غریبان چو گریه آغازم

klhc ahl yvdfhk ], 'vdi Hyhcl

fi l,di ihd yvdfhki rwi \vnhcl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165