سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست

گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - بخت ار مدد دهد که کشم رخت سوی دوست

foj hv lnn nin ;i ;al voj s,d n,sj

'ds,d p,v 'vn tahkn c ltval

تعداد ابیات منتشر شده : 466260