سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

phtz hc n,gj uar j, sgdlhkd an

dukd hc ,wg j,ha kdsj fi [c fhn fi nsjتعداد ابیات منتشر شده : 373712