سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام

در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام

jh ;d hknv nhl ,wg Hvl jbv,d o,a ovhl

nv ;ldkl , hkjzhv ,rj tvwj ld ;klتعداد ابیات منتشر شده : 373712