سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

کافر عشق بود گر نشود باده پرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

uhard vh ;i ]kdk fhni af'dv nikn

;htv uar f,n 'v ka,n fhni \vsj


 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511