سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

صوفی صومعه عالم قدسم لیکن

حالیا دیر مغان است حوالتگاهمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - صوفی صومعه عالم قدسم لیکن

w,td w,lui uhgl rnsl gd;k

phgdh ndv lyhk hsj p,hgj'hil

تعداد ابیات منتشر شده : 466260