سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین

خصم از میان برفت و سرشک از کنار همآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین

Hk an ;i ]al fn k'vhk f,nd hc ;ldk

owl hc ldhk fvtj , sva; hc ;khv il

تعداد ابیات منتشر شده : 510120