سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز همآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - هر دو عالم یک فروغ روی اوست

iv n, uhgl d; tv,y v,d h,sj

'tjlj \dnh , \kihk kdc il

تعداد ابیات منتشر شده : 474567