سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم

که حرام است می آن جا که نه یار است ندیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم

tj,d \dv lyhk nhvl , r,gdsj rndl

;i pvhl hsj ld Hk [h ;i ki dhv hsj kndl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165