سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گوشه گیران انتظار جلوه خوش می کنند

برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گوشه گیران انتظار جلوه خوش می کنند

',ai 'dvhk hkjzhv [g,i o,a ld ;kkn

fva;k xvt ;ghi , fvru hc vo fvt;kتعداد ابیات منتشر شده : 373712