سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی

سروی نخاست چون قدت از جویبار حسنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی

lhid kjhtj il], j, hc fv[ kd;,dd

sv,d kohsj ],k rnj hc [,dfhv psk

تعداد ابیات منتشر شده : 466260