سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

حافظ طمع برید که بیند نظیر تو

دیار نیست جز رخت اندر دیار حسنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - حافظ طمع برید که بیند نظیر تو

phtz xlu fvdn ;i fdkn kzdv j,

ndhv kdsj [c voj hknv ndhv psk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165