سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

روشنایی بخش چشم اوست خاک پای توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

'v ]i o,vadn tg; ]al , ]vhy uhgl hsj

v,akhdd foa ]al h,sj oh; \hd j,

تعداد ابیات منتشر شده : 474567