سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

عیشم مدام است از لعل دلخواه

کارم به کام است الحمدللهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - عیشم مدام است از لعل دلخواه

udal lnhl hsj hc gug ngo,hi

;hvl fi ;hl hsj hgplnggi

تعداد ابیات منتشر شده : 510165