سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

به شمشیرم زد و با کس نگفتم

که راز دوست از دشمن نهان بهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - به شمشیرم زد و با کس نگفتم

fi aladvl cn , fh ;s k'tjl

;i vhc n,sj hc nalk kihk fi

تعداد ابیات منتشر شده : 510165