سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

در انتظار رویت ما و امیدواری

در عشوه وصالت ما و خیال و خوابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - در انتظار رویت ما و امیدواری

nv hkjzhv v,dj lh , hldn,hvd

nv ua,i ,whgj lh , odhg , o,hfdتعداد ابیات منتشر شده : 380496