سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف

چون کمند خسرو مالک رقاب انداختیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف

, hc fvhd wdn ng nv 'vnkl ck[dv cgt

],k ;lkn osv, lhg; vrhf hknhojd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165